Privaatsusteavitus

Viimati uuendatud 09.2021

1. Üldsätted

1.1. Isikuandmete kaitse on Praktikal Platvormi haldaja jaoks prioriteet. Käesolevas privaatsusteavituses kirjeldatakse, kuidas ja miks Praktikal isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. „Isikuandmed“ või „andmed“ on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress ja e-posti aadress. 

1.2. Käesolev privaatsusteavitus kehtib üksnes Praktikal platvormil (edaspidi „Platvorm“) töödeldavate isikuandmete kohta.

1.3. Andmesubjektid, kelle isikuandmeid Praktikal töötleb, on Platvormi kasutajad, eelkõige õpetajad ja õpilased (edaspidi „andmesubjektid“ või „andmesubjekt“).

1.4. Isikuandmete vastutav töötleja on Praktikal Education OÜ (edaspidi „Praktikal“ või „vastutav töötleja“), aadress: Võru 3a, Tartu, e-posti aadress: info@praktikal.ee. Juhul, kui andmesubjektil on küsimusi selle kohta, kuidas vastutav töötleja tema isikuandmeid töötleb, saab meie ühendust võtta järgmiste kontaktandmete abil: info@praktikal.ee.

1.5. Isikuandmete töötlemisel järgib vastutav töötleja kohalduvatest andmekaitsealastest õigusaktidest, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „Üldmäärus“) tulenevaid nõudeid. 

1.6. Rakenduses kasutajakonto tegemisel palume, et andmesubjekt kinnitaks, et ta on käesoleva privaatsusteavitusega tutvunud ja nõustub selles kirjeldatud tingimustega. 

2. Isikuandmete liigid, töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

2.1. Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse andmesubjektidelt, st inimestelt, kes kasutavad Platvormi.

2.2. Me ei töötle andmesubjektide isikuandmeid automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.

2.3. Me töötleme andmesubjektide isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Platvormil kasutajakonto loomine

Isikuandmed, mida vastutav töötleja kogub isikutelt, kes Platvormi jaoks kasutajakonto loovad, on järgmised:

 • isiku tuvastamise andmed, nt id, nimi, sünniaeg;
 • autentimisvõti kui autentimiseks kasutatakse teise teenusepakkuja kontot (Stuudiumi võti, sotsiaalmeedia võti Facebookis ja Google’s, E-kooli konto võti, kasutajatunnus ja e-posti aadress, HarID konto võti, kasutajatunnus, e-postiaadress, isikukood);
 • haridustase;
 • töökoht või kool;
 • kontaktandmed, nt e-posti aadress;
 • asukoht;
 • teave andmesubjekti huvide kohta;
 • teave õpilase soorituste kohta;
 • kasutaja õppeasutus ja klass;
 • Platvormi kasutamise aeg ja IP aadress;
 • veebilehitseja info;
 • teave Kasutaja poolt kasutatava riistvara kohta;
 • raamatupidamisandmed;
 • kasutajatoe pöördumiste ajalugu ja sisu

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt b.

Statistika ja kasutajakogemuse parendamine

Vastutav töötleja töötleb isikuandmeid ka järgmistel eesmärkidel:

 • et koguda teenuste ja toodete kasutamise kohta statistikat;
 • et parandada ja parendada teenuste ning toodete pakkumist;   
 • et pidada arvestust toodete ja teenuste kasutamise üle;
 • et võimalike Platvormil tekkida võivate tehniliste probleemide põhjuste üle arvestust pidada.

Nendel eesmärkidel kogub Praktikal järgmist infot: Kasutuste kirjed, veebilehitseja info, analüütilised dimensioonid, riik.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt f (vastutava töötleja õigustatud huvi enda poolt pakutava teenuse parendamiseks). 

Eesmärk

Andmed

Õiguslik alus

Kasutaja autentimine

ID, nimi, isikukood/ sünnikuupäev, e-posti aadress, autentimisvõti kui autentimiseks kasutatakse teise teenusepakkuja kontot 

 

Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt b

Kasutaja konto haldamine ja kasutajatoe pakkumine

Nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, riistvara, roll, kasutaja õppeasutus ja klass, kutse teiselt kasutajalt ja kutsuja andmed, teenuse kasutamise aeg ja kasutaja IP aadress.
 Praktikali litsents.

Kasutajatoe pöördumiste ajalugu ja sisu.

 

Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt b

Raamatupidamise korraldamine

Raamatupidamisandmed

 

Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt c

Lepingujärgse teenuse pakkumine

Kasutaja lisatud õppematerjal, lahendatud ülesannete vastused, õppematerjali lisatud märkmed ja kommentaarid.
 Teave õpilase soorituste kohta.

Sisuhaldussüsteemis autori, toimetaja jms ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress

 

Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt b

Kasutajaga kontakti saamine

Nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber

Kasutajatoe pöördumiste ajalugu ja sisu.

Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt b

Otseturundus, kui Kasutaja on selleks eraldi nõusoleku andnud

Nimi, e-posti aadress, tellitud toodete ja teenuste info.

EL direktiiv 2002/58/EÜ (e-Privaatsuse direktiiv) artikkel 12 lg 2

Küpsiste kasutamine veebilehel

Praktikal kasutab sessiooni põhiseid küpsiseid (session cookie). Need kustuvad kohe, kui kasutaja veebibrauseri sulgeb. 

Lisaks on kasutusel sisse logimise küpsis, mille abil salvestuvad kasutaja poolt Veebilehel sisestatud andmed kasutaja arvutisse ja järgmise külastuse korral on need andmed kasutaja arvutis olemas.

Me kasutame Google Analytics küpsiseid, mille toimimise ning kogutavate andmete kohta saad rohkem lugeda siit: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US. 

Me kasutame Hotjar küpsiseid, mille toimimise ning kogutavate andmete kohta saad rohkem lugeda siit: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

3. Isikuandmete avaldamine

3.1. Avaldame isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma andmesubjekti eelneva nõusolekuta üksnes juhul, kui see on sätestatud käesolevates privaatsuspõhimõtetes või seaduses. Me ei müü, rendi ega vaheta andmesubjekti isikuandmeid. Juriidilise kohustuse täitmiseks, lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel taotleja soovil, samuti taotleja nõusolekul või Praktikali õigustatud huvi korral võib Praktikal edastada andmeid järgmistele isikutele:

3.1.1. volitatud töötlejatele lepinguliste kohustuste täitmisel (eelkõige audiitorid, raamatupidajad);

3.1.2. muudele koostööpartneritele;

3.1.3. järelevalveasutustele või muudele avaliku sektori asutustele.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on järgmised õigused, arvestades kohaldatavatest andmekaitsealastest õigusaktidest tulenevaid piiranguid:

4.1.1. õigus tutvuda tema kohta käivate isikuandmetega;

4.1.2. õigus isikuandmete parandamisele;

4.1.3. õigus isikuandmete kustutamisele;

4.1.4. õigus isikuandmete ülekandmisele;

4.1.5. õigus, et andmesubjekti osas ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes isikuandmete automatiseeritud töötlusel;

4.1.6. Õigus vaielda vastu Praktikali või kolmanda isiku poolsele andmesubjekti isikuandmete töötlemisele ja/või nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, kui andmesubjektil tekib kahtlus, et tema andmeid töödeldakse õigustamatult;

4.1.7. õigus võtta tagasi Praktikalile isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek (juhul, kui isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on andmesubjekti nõusolek).

4.2. Kui Praktikal töötleb isikuandmeid otseturunduse eesmärkidel, on andmesubjektil igal ajal õigus esitada vastuväiteid temaga seotud isikuandmete töötlemisele seoses sellise turundusega, mis hõlmab igal ajal ja tasuta profileerimist vastava otseturundusega seotud ulatuses.

4.3. Kui andmesubjekt esitab vastuväiteid isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel, siis Praktikal isikuandmeid sellistel eesmärkidel enam ei töötle. Sellisel juhul lõpetab Praktikal teie isikuandmete töötlemise turunduseesmärkidel, kuid ei pruugi töötlemist lõpetada muudel eesmärkidel, juhul, kui Praktikalil on selleks sobiv õiguslik alus. 

4.4. Kui soovite kasutada nimetatud õigusi, palume võtta meiega ühendust aadressil info@praktikal.ee.

4.5. Andmesubjektil on juhul, kui ta leiab, et vastutav töötleja on rikkunud isikuandmete töötlemise nõudeid, õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kelle kontaktandmed on leitavad järgmisel veebilehel: http://www.aki.ee/.

5. Isikuandmete turvalisus 

5.1. Isikuandmete turvaline säilitamine on Praktikali kõrgeim prioriteet. Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

5.2. Me ei töötle isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ning ei edasta neid riikidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.

5.3. Rakendame Teie isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või õigusvastase hävitamise või juhusliku kadumise, muutmise, loata avaldamise või juurdepääsu ja igasuguse õigusvastase töötlemise eest asjakohaseid korralduslikke, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid. 

6. Lingid teistele veebisaitidele

6.1. Veebilehel võivad olla lingid teistele veebisaitidele. Juhime andmesubjekti tähelepanu sellele, et vastutav töötleja ei vastuta isikuandmete töötlemise eest, mida toimub kolmandate isikute poolt hallatavatel veebisaitidel. Palume enne teiste veebisaitide külastamist tutvuda konkreetse veebisaidi privaatsustingimustega. 

7. Isikuandmete säilitamine

7.1. Praktikal säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Eelduslikult on selleks Kasutaja Platvormi kasutamise kestvus.

7.2. Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame me isikuandmed. Võime jätkata kõnesolevate andmete kasutamist statistilistel eesmärkidel, kuid üksnes pseudonümiseeritud või anonümiseeritud kujul.

8. Privaatsusteavituse muudatused

8.1. Vastutav töötleja võib käesolevas privaatsusteavituses muudatusi teha. Kui me seda teeme, avaldame ajakohastatud teavituse siinsamas koos uue versiooni kuupäevaga. Privaatsusteavituse olulistest sisulistest muudatustest võime enne nende jõustumist teavitada andmesubjekti e-posti teel, teadetega meie veebisaidil ja/või meie lehekülgedel sotsiaalmeedias. 

9. Kontaktandmed

9.1. Teie tagasiside, arvamused ja ettepanekud on meile olulised. Küsimuste või teadete korral palume võtta meiega ühendust aadressil info@praktikal.ee Meiega saate ühendust võtta ka tavapostiga aadressil Jaama 78-2, Tartu 51005.

9.2. Suhtlus andmesubjekti ja vastutava töötleja vahel on konfidentsiaalne. Püüame lahendada kõik kaebused ja probleemid kiiresti ja korrektselt.