PRAKTIKAL EDUCATION PLATVORMI ja KATSEKOMPLEKTIDE KASUTUSTINGIMUSED

Viimati uuendatud 07.09.2021

Praktikal on veebis toimiv loodusainete efektiivsemat õpetamist ning õppimist võimaldav rakendus (edaspidi „Platvorm“), mis ühendab endas praktilise loodusainete õppevara, õppematerjalid ning virtuaalsed tööriistad. Platvormi haldajaks ning Platvormi teenuste pakkujaks on Eesti Vabariigis asutatud äriühing Praktikal Education OÜ (registrikood 16229727), aadress Võru 3a, Tartu, e-posti aadress info@praktikal.ee


1. Üldtingimused
1.1 Käesolevad kasutustingimused (edaspidi „Kasutustingimused“) reguleerivad Platvormil saadavalolevate teenuste ning Katsekomplektide kasutamise korda. Kasutustingimused kujutavad endast lepingut Sinu ja Praktikal Education OÜ vahel.
1.2 Palun loe enne Platvormi kasutamist Kasutustingimused hoolikalt läbi. Platvormi kasutamisega kinnitad, et oled nõus Kasutustingimustes sätestatuga. Juhul, kui Sa ei nõustu Kasutustingimustega, ei ole sul õigust Platvormi kasutada.
1.3. Meil on õigus Kasutustingimusi aeg-ajalt ühepoolselt muuta, et need vastaksid paremini meie pakutava teenuse sisule. Sellisel juhul anname Platvormil Kasutustingimuste muutumisest teada. Kasutustingimuste viimase uuendamise aeg on nähtav ka Kasutustingimuste kuupäevast.
1.4. Kasutustingimuste lahutamatuks osaks on ka Privaatsuspoliitika, mis reguleerib Sinu isikuandmete töötlemist Platvormil. Meie Privaatsuspoliitika leiad www.praktikal.ee/privaatsus.


2. Mõisted
2.1. „Praktikal“ või „meie“ või „me“ – Praktikal Education OÜ;
2.2. „Sina“ või „Sinu“ või „Kasutaja“ – kõik isikud, kes Platvormi kasutavad;
2.3. „Kasutajakonto“ – Sinu loodud konto Platvormil, mille olemasolu on Platvormi kasutamise eelduseks;
2.4. „Teenused“ – Platvormil pakutavad teenused, sh Õpitarkvara
2.5. „Katsekomplekt“ – Praktikali poolt pakutav loodusaine praktiliste katsete läbiviimist võimaldavate materjalide komplekt;
2.6. „Õppematerjalid“ – teoreetilisi teadmisi ning praktilisi oskusi kombineerivad digitaalsed materjalid;
2.7. „Õpitarkvara“ – virtuaalne keskkond, mis toetab interaktiivsete võimaluste pakkumise kaudu Õppematerjalide ja Katsekomplektide kasutamist;
2.8. „Õpetaja“- Platvormil õppetööd läbiviiv juhendaja. Vt ka 2.2 „Kasutaja“;
2.9. „ Õpilane“- Platvormil õppetöö käigus juhendatav isik. Vaata ka 2.2 „Kasutaja“;
2.10. „Kasutajaleping“ – Sinu ja Praktikali vaheline lepinguline suhe Platvormi kasutamiseks, mis väljendub Kasutustingimustes ning neis viidatud dokumentides;
2.11. „Partnerkool“ – Kool, kellega on sõlminud Praktikal koostöölepingu ning kellele on antud Platvormi kasutamise litsents lepingus tähistatud õppeaastaks. Partnerkool annab Platvormi kasutusõiguse oma Õpetajatele ning Õpilastele.


3. Kasutajakonto loomine
3.1. Platvormi kasutamiseks Õpetajana on vajalik Kasutajakonto loomine. Õpetaja ja/või Partnerkool võib nõuda Kasutajakonto loomist ka Õpilastelt. Sellisel juhul vastutavad lisaks Õpilasele ka Õpetaja ja/ või Partnerkool Õpilase tegevuse ees Platvormil.
3.2. Kasutajakonto loomise eelduseks on Platvormi kasutuslepingu sõlmimine Praktikaliga kas Partnerkooli või Kasutaja poolt.
3.3. Kasutajakonto saab luua, registreerides end veebilehel www.praktikal.ee/registreerimine. Kasutajakontot luues kinnitad, et oled tutvunud Kasutustingimuste, Privaatsuspoliitika ja muude siin viidatud dokumentidega, aktsepteerid neid ning kohustud neid täitma.
3.4. Kasutajakonto loomisel kohustud esitama õiged isiku- ja kontaktandmed (st registreeruma oma õige ja täieliku nime all, kasutama kehtivat e-posti aadressi ning telefoninumbrit), samuti uuendama nimetatud andmeid esimesel võimalusel kui need peaksid muutuma.

4. Platvormi kasutamine
4.1. Platvormi kasutamisel kohustud:
4.1.1. Täitma Kasutustingimustes sätestatud kohustusi;
4.1.2. Koheselt ise muutma või kui see ei ole tehniliselt võimalik, e-posti teel informeerima meid kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud;
4.1.3. Mitte kasutama Platvormi pettuseks ega muudeks ebaseaduslikeks toiminguteks;
4.1.4. Mitte kuritarvitama Platvormil pakutavaid Teenuseid, sh mitte rikkuma Praktikali või kolmandate isikute intellektuaalomandi õiguseid;
4.1.5. Võtma kasutusele kõik vajalikud turvameetmed kaitsmaks oma kontole sisselogimiseks vajalikku Kasutajatunnust ja parooli ning hoidma neid salajasena;
4.1.6. Teavitama Praktikali koheselt, kui Sul tekib kahtlus, et Sinu Kasutajakontot on õigustamatult kasutatud, kirjutades meile e-posti aadressil: info@praktikal.ee;
4.1.7. Tagama, et Platvormi kasutamisel Sinu poolt sisestatud andmed:
4.1.7.1. ei ole eksitavad, ebatäpsed ega väärad;
4.1.7.2. ei ole vastuolus heade kommetega;
4.1.7.3. ei sisalda viiruseid ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad Platvormi normaalset kasutamist ja/või mis võivad Platvormi kasutamise tulemusena salvestuda teise Platvormi Kasutaja arvutisse; samuti segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist;
4.1.7.4. ei ole lingitud ega sisalda teavet Platvormiga konkureeriva veebilehe kohta.

5. Praktikali õigused
5.1. Juhul, kui avastame, et Sinu tegevus või Sinu poolt postitatud info on ebaseaduslik ja/või vastuolus Kasutustingimustes sätestatud kohustustega, on Praktikalil õigus oma paremal äranägemisel Sinu Platvormi kasutamise õigus peatada kuni olukorra täpsema selgumiseni või Sinu Kasutajakonto sulgeda ning mitte võimaldada Sul uuesti Kasutajaks registreeruda.
5.2. Meil on õigus uurida väidetavaid Kasutustingimuste rikkumisi, kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.
5.3. Kasutustingimuste rikkumistena käsitleb Praktikal mh:
5.3.1. Kasutajakonto loomisel või Platvormi kasutamisel väära, eksitava või ebatäpse info esitamist;
5.3.2. Teadlikku ja tahtlikku valeinformatsiooni levitamist;
5.3.3. Teiste Kasutajate solvamist või muul viisil ebaväärikalt käitumist;
5.3.4. Teiste Kasutajate, Praktikali ja/või materjalide autorite autoriõiguste rikkumist.
5.4. Juhul, kui Sa leiad, et me oleme Sinu suhtes ülalkirjeldatud sanktsioone ebaõiglaselt kohaldanud, on Sul võimalik meile esitada vastavasisuline vastuväide, mis tuleb edastada e-posti aadressil: info@praktikal.ee.


6. Õppematerjalide kasutamine
6.1. Kasutajad saavad reeglina ligipääsu Õppematerjalidele pärast Kasutajakonto registreerimist. Õpilased võivad pääseda Õppematerjalidele ligi ka anonüümselt, läbi Õpetaja jagatava QR-koodi.
6.2. Ligipääs Õppematerjalidele on vaid selleks autoriseeritud isikutel ning ligipääsu võimaldamine kolmandatele isikutele toimub vaid kokkuleppel Praktikaliga.

7. Katsekomplekti tellimine
7.1. Katsekomplekti tellib reeglina oma õpetajatele ja õpilastele Partnerkool, sõlmides selleks eraldi lepingu Praktikaliga. Üksikisikul on võimalik Platvormi kasutusõigust ja Katsekomplekte tellida, suheldes otse Praktikaliga aadressil info@praktikal.ee.
7.2. Praktikal ei võimalda Platvormil tellimuste esitamist ning suhtleb reeglina otse Partnerkoolidega või Platvormi kasutamiseks individuaalse lepingu sõlminud Kasutajaga.
7.3. Juhul, kui Sinu poole pöördub kolmas isik, kes pakub müügiks Katsekomplekte, pöördu palun Praktikali poole e-postil: info@praktikal.ee, et veenduda Katsekomplekti õigsuses. Praktikal rõhutab, et võimalikud kolmandatest allikatest saadavad katsete materjale sisaldavad komplektid ei pruugi vastata Platvormil näidatud katsete vajadustele ning ebakvaliteetsed materjalid võivad kujutada endast ohtu katse tegijatele.
7.4. Praktikal ei vastuta kolmandatest allikatest saadud katsete materjale sisaldavate komplektide kvaliteedi eest.

8. Õpitarkvara kasutamine
8.1. Õpitarkvara kasutamine toimub aplikatsiooni allalaadimisega Platvormi kasutava isiku poolt kasutatavasse arvutisse või nutiseadmesse või läbi veebilehitseja.
8.2. Õpilane pääseb materjalidele ning katsetele ligi ühel järgneval meetodil:
8.2.1. Õpetaja jagatud QR-koodi alusel, mis juhul Õpilane ühineb anonüümselt, st. Õpetajal ei ole võimalik siduda vastuseid konkreetse Õpilasega; või
8.2.2. Platvormile sisse logides, mida saab teha:
8.2.2.1. Kasutajanime ning parooli abil;
8.2.2.2. Google konto kaudu;
8.2.2.3. Facebook konto kaudu;
8.2.2.4. HAR-ID kaudu; või
8.2.2.5. eKooli kasutaja kaudu.
8.3. Praktikal jätab õiguse tühistada Kasutaja anonüümsus ning välja selgitada tarkvara kasutanud isik, kui Kasutaja tegevusest tekib kahju hüvitamise või muu nõude alus.
8.4. Õppetarkvara kasutamise õigus on vaid selleks Partnerkooli või Praktikali poolt autoriseeritud Õpetajatel ning nende Õpilastel.
8.5. Õppetarkvara kasutamisel on õpetajal kohustus uuendada vastava teavituse saamise järel mõistliku aja jooksul õpitarkvara, et tagada efektiivseim Platvormikasutus.

9. Intellektuaalse omandi õigused Platvormi kasutamisel
9.1. Platvorm võib võimaldada Sul laadida oma Kasutajakontole üles ka pilt endast. Sa kinnitad, et üleslaetaval pildil oled Sina ning annad Praktikalile tasuta õiguse Sinu pilti Sinu profiili juures näidata. Praktikal ei kasuta ilma Sinult eelnevalt eraldi nõusolekut küsimata Sinu pilti mingiks muuks otstarbeks.
9.2. Platvormi kasutamisel on kõik Kasutajad kohustatud hoiduma Praktikali, teiste Kasutajate ning materjalide autorite intellektuaalomandi õiguste rikkumisest. Selliste rikkumistena käsitleb Praktikal näiteks:
9.2.1. Õppematerjalide lubamatut allalaadimist ja levitamist;
9.2.2. Katsekomplektide kopeerimist;
9.2.3. Õigustamatut enda esitlemist Platvormil pakutavate Õppematerjalide autorina;
9.2.4. Kõikide muude seadusest või lepingust tulenevate autoriõiguste rikkumist.

10. Praktikali vastutus
10.1. Praktikal võtab kasutusele kõik mõistlikud meetmed, et tagada Platvormil avalikustatud informatsiooni õigsus ja terviklikkus. Praktikal rõhutab siiski, et Platvorm on mõeldud abivahendiks õpetajatele, mitte õpetaja asendamiseks, ning seega ei vastuta Praktikal õpilaste saadavate teadmiste ja oskuste eest.
10.2. Katsekomplektid on mõeldud kasutamiseks õpetaja järelevalve all. Praktikal ei vastuta katsekomplektide mittesihtotstarbelisel ja/või vääral kasutamisel tekkinud kahju eest. Praktikal vastutab, et katsekomplekti kuuluvad esemed ja materjalid oleksid puudusteta.

11. Kasutajalepingu kestus ja lõppemine
11.1. Kasutajaleping kehtib selle aluseks oleva lepingulise suhte ajal, st et Kasutajaleping lõppeb, kui Partnerkooli ja Praktikali VÕI Sinu ja Praktikali VÕI Sinu ja Partnerkooli vaheline õigussuhe lõppeb.
11.2. Meil on õigus Kasutajaleping Kasutustingimuste punktis 5 sätestatud juhtudel erakorraliselt üles öelda, kui meie mõistlikul hinnanul ei võimalda Sinu rikkumine jätkata Sinul Platvormi kasutamist. Kui see on võimalik ja asjaolude kohaselt mõistlik, määrame Sulle eelnevalt rikkumise lõpetamiseks tähtaja, mille mittejärgimisel ütleme Kasutajalepingu erakorraliselt üles.
11.3. Kasutajalepingu lõppemisel jäävad kehtima teatud Kasutustingimustest tulenevad õigused ja kohustused, mis nende iseloomu tõttu ei ole lõpetatavad. Näiteks jäävad kehtima punktis 9 nimetatud Praktikali intellektuaalomandi õigused ning keeld neid rikkuda. Samuti jääb kehtima kohtualluvus- ning kohalduva õiguse kokkulepe, mida on kirjeldatud punktis 12.
11.4. Praktikali Platvormile ligipääs toimub pärast aastase ettemaksu sooritamist. Makse tegemata jätmise korral on Praktikalil õigus leping üles öelda.
11.5. Sinul on igal ajal õigus Kasutajaleping üles öelda ja nõuda Kasutajakonto sulgemist. Ettemaksud perioodil on Sul täielik ligipääs õppematerjalidele. Enneaegse konto sulgemise puhul Praktikal tagasimakset ei tee.
11.6. Kasutajalepingu lõppemisel kustutab Praktikal Sinu Kasutajakonto.

12. Lõppsätted
12.1. Kui mõni Kasutustingimuste säte läheb vastuollu õigusakti sätetega ja seeläbi muutub kehtetuks, ei muuda see üldjuhul teiste sätete kehtivust.
12.2. Platvormil toimub Sinu ja meie vaheline teabevahetus ja suhtlus eesti või inglise keeles, v.a. kui kokkuleppel ei kasutata muud keelt.
12.3. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Sinu ja Praktikali vahel toimub kirjalikus elektroonilises vormis Kasutustingimustes või Platvormil avaldatud kontaktandmetel, kui ei ole sätestatud teisiti.
12.4. Kõik vaidlused eelistame lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui see peaks ebaõnnestuma, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi kohtus ning vaidluse lahendamise kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.